PoshMe - e-shop se vším, o čem ženy sní

Váš účet

Pro usnadnění Vašeho nakupování se prosím přihlašte.

Přihlásit se

Váš košík

V košíku nemáte vloženo žádné zboží.

Vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu POSHme.cz účinné ke dni 1. 4. 2017

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na webové adrese https://www.poshme.cz/.

I.2. Provozova­telem Internetového obchodu a zároveň Prodávajícím se rozumí společnost Mobilie s.r.o., IČ 26960796, se sídlem Královopolská 3052/139, 612 00 Brno (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C48418), s místem podnikání v sídle společnosti.

I.3. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, jak jsou definováni účinnou právní úpravou.

I.4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu, jejímiž stranami jsou Prodávající a Kupující a jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a povinnost Kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

I.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást obsahu Kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno ve Všeobecných obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu Kupní smlouvy – ujednání ve Všeobecných obchodních podmínkách se nepoužije.

I.6. Pokud se na tom Prodávající s Kupujícím dohodne, lze uzavřít Kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto Všeobecné obchodní podmínky, popřípadě libovolné ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek modifikovat.

I.7. Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku smlouvy.

II. INFORMACE

II.1. Kupující, který je spotřebitelem, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

II.2. Informace o cenách

 1. Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč vč. DPH a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží a balení zboží), a to s vědomím čl. III.5. V případě chybně uvedené ceny Prodávající postupuje podle čl. III.7.
 2. Uváděné ceny v EUR jsou pouze orientačního charakteru. Výsledná cena v EUR se kalkuluje v závislosti na ceně účtované dopravcem zboží pro případy dodání zboží do Slovenské republiky. Pro případy dodání zboží po České republice účtuje Prodávající v Kč.
 3. Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v čl. IV.
 4. V případě, že zboží bude zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na balení zboží. Tyto náklady jsou uvedeny u příslušného zboží v Internetovém obchodě.
 5. Konečná cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, sestává z ceny zboží a nákladů na dodání a balení zboží.

II.3. Informace o přijímaných způsobech platby

 1. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti (v případě osobního odběru zboží v místě podnikání Prodávajícího)
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2015699001/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.; Kupující v takovém případě uvede jako variabilní symbol číslo objednávky, které nalezne v potvrzení přijetí objednávky dle čl. III.6.
  • bezhotovostně platebním systémem Global Payments Europe, s.r.o.,
  • v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“).
 2. V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího či bezhotovostně platebním systémem je povinnost Kupujícím splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet Prodávajícího.
 3. Kupní cena je v případě úhrady v hotovosti v případě osobního odběru a v hotovosti při převzetí zboží na dobírku splatná při převzetí zboží. V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího či bezhotovostně platebním systémem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

II.4. Informace o dodání zboží

 1. Zboží může být dodáno následujícím způsobem:
  • osobním odběrem,
  • převzetím zboží od dopravce.
 2. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která ze skutečností nastane později.
 3. V případě dodání převzetím zboží od dopravce se okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy (nabídky).

III.2. Přijetí nabídky s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

III.3. Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

III.4. Převzetí nevyžádaného plnění Kupujícím ani Prodávajícím neznamená přijetí nabídky.

III.5. Prezentace zboží a informace o něm

 1. Návrhy dodat zboží za určenou cenu v Internetovém obchodě neznamenají návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku), tj. Prodávající nemá vůli uzavřít ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu prostým přijetím takového návrhu na dodání zboží (odesláním objednávky) Kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě proto není nabídkou.
 2. Informace uváděné v Internetovém obchodě týkající se ceny, vlastností, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky Kupujícím s výjimkou chybně uvedené ceny dle čl. III.7.
 3. Nabídkou se proto rozumí objednávka odeslaná Kupujícím prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou pro platnost objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

III.6. Postup uzavření smlouvy

 1. Objednávku Kupující provede tak, že vyplní všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámí se s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek a vysloví s nimi souhlas, načež kliknutím na „Objednat“ objednávku odešle Prodávajícímu.
 2. Až do odeslání objednávky může Kupující kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 3. Jakmile Kupující provede objednávku (tj. učiní nabídku), Prodávající ji bezodkladně zpracuje a potvrdí Kupujícímu elektronicky (na jím uvedenou e-mailovou adresu) její přijetí. Toto potvrzení není přijetím nabídky.
 4. Kupující může vzít nabídku zpět do okamžiku odeslání přijetí nabídky Prodávajícím, resp. do okamžiku, kdy mu je doručeno přijetí nabídky, a to bez udání důvodu.
 5. Přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky (na uvedenou e-mailovou adresu) po zpracování a potvrzení objednávky.
 6. Prodávající v přijetí nabídky nesmí činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (čl. III.7.) a případu, kdy uvedené zboží již Prodávající nenabízí.
 7. Okamžikem doručení přijetí nabídky Kupujícímu je Kupní smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
 8. Přílohou potvrzení objednávky je znění Všeobecných obchodních podmínek účinné ke dni, kdy s nimi Kupující v objednávce vyslovil souhlas.

III.7. Postup v případě chybně uvedené ceny

 1. V případě, že u objednaného zboží je v Internetovém obchodě uvedená chybná cena (např. z důvodu změny cenových podmínek dodavatele Prodávajícího), Prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu.
 2. Taková odpověď není přijetím, nýbrž je protinabídkou a k uzavření Kupní smlouvy se vyžaduje, aby Kupující potvrdil novou cenu elektronicky na e-mailovou adresu info@poshme.cz.
 3. Doručením takového potvrzení Prodávajícímu je Kupní smlouva uzavřena s novou cenou.
 4. Kupující v potvrzení podle tohoto článku nesmí činit další dodatky nebo odchylky.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

IV.1. Zboží se primárně dodává vcelku k plnému uspokojení objednávky, tj. jednorázově v množství odpovídajícím objednávce. Ve výjimečných případech lze s Kupujícím dohodnout částečné uspokojení objednávky s pozdějším dodáním zbývající části; v takovém případě se ustanovení tohoto článku použijí přiměřeně.

IV.2. Dodání zboží osobním odběrem

 1. Při osobním odběru je Kupující povinen převzít zboží v místě podnikání Prodávajícího.
 2. Při osobním odběru je Kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději při převzetí zboží.
 3. Zboží je v místě podnikání Prodávajícího přítomno po 7 dní od zaslání výzvy Kupujícímu k odběru.
 4. Výzva je zasílána bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, či bezhotovostně platebním systémem. V případě volby úhrady kupní ceny v hotovosti je výzva zasílána bez zbytečného odkladu po připravení zboží k odběru.
 5. Po uplynutí doby 7 dnů, kdy je zboží přítomno v místě podnikání Prodávajícího a kdy nedojde k převzetí zboží Kupujícím, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Kupujícím; Prodávající však nevylučuje možnost prodloužení doby k převzetí zboží.

IV.3. Dodání zboží převzetím od dopravce

 1. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím státní podniku České pošty, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (https://www.ceskaposta.cz/), či společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, IČ 26087961, za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek.
 2. V návaznosti na čl. IV.3.a. Prodávající stanovuje tyto cenové podmínky:
  • náklady dodání zboží při platbě „na dobírku“ … 129,– Kč,
  • náklady dodání zboží při platbě bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, či bezhotovostně platebním systémem … 99,– Kč,
  • náklady dodání zboží při kupní ceně nad 1.500,– Kč … 0,– Kč.
 3. Konkrétní způsob dopravy a adresu pro převzetí určí Kupující při objednání zboží.
 4. Kupující je povinen kupní cenu uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, bezhotovostně platebním systémem či v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“).
 5. Kupující si bez ohledu na čl. IV.3.a. může zvolit i jiný způsob dopravy. V takovém případě nese riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy než náklady podle způsobů dodání dle čl. IV.3.a.
 6. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 7. Prodávající předá zboží zvolenému dopravci do 2 pracovních dnů po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, či bezhotovostně platebním systémem, či do 2 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“; Prodávající informuje Kupujícího o předání zboží dopravci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  • Prodávající si vyhrazuje právo dobu dle čl. IV.3.g. ve výjimečných případech prodloužit; výjimečnými případy se myslí zejména doba adventu či plesová sezóna.
 8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, Kupující.
 9. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.
 10. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je Kupující povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@poshme.cz.
 11. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.
 12. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny. Délka dodací lhůty je stanovena v Internetovém obchodě u příslušného zboží, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, Prodávající o tom Kupujícího neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Není-li náhradní dodací lhůta výslovně schválena Kupujícím, uplatní se postup dle čl. III.6.
 13. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad; faktura je zasílána Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

IV.4. Dodání zboží do zahraničí

 1. Prodávající nabízí též možnost dodání zboží převzetím od dopravce na území Slovenské republiky; v takovém případě platí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek v mantinelech právního řádu Slovenské republiky, s volbou českého právního řádu jako rozhodného práva pro tento smluvní vztah, a za specifických podmínek uvedených v tomto článku (nepozměněné články Všeobecných obchodních podmínek zůstávají nedotčeny).
 2. Dodání zboží převzetím od dopravce se mění následovně:
  • primárním dopravcem je společnost *GLS**
  • doba pro předání zboží Prodávajícím dopravci se prodlužuje na 2–3 pracovní dny.

IV.5. Postup v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží

 1. Prodávající v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží může využít práva na svépomocný prodej zboží, přičemž výtěžek z prodeje, snížený o náklady vniknuvší Prodávajícímu za Kupujícím z porušení povinností Kupujícím, zašle Kupujícímu způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny.

V. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

V.1. Působnost článku

 1. Následující ustanovení se nevztahují na případy, kdy Kupujícím je podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.
 2. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti. Způsob uplatnění práv z vadného plnění nalezne Kupující v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

V.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 2. Vadami se zejména rozumí to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který žádal Kupující nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud se uplatněné právo týká vady, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.
 4. 24měsíční doba může být dohodou stran zkrácena v případě použitého spotřebního zboží na 12 měsíců.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V.3. Práva Kupujícího z vad

 1. Je-li zboží vadné, Kupující
  • může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti;
  • není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy (čl. VI.).
 2. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit (čl. VI.).
 4. Neodstoupí-li kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

V.4. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace

 1. Kupující je povinen pro uplatnění práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí vadu, resp. vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tuto vadu Prodávajícímu elektronicky reklamovat na e-mailovou adresu info@poshme.cz; práva z vady může Kupující taktéž bezodkladně uplatnit u Prodávajícího v místě jeho podnikání.
 2. Jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, může je Kupující uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, tehdy kupující prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusí.
 3. Uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce Kupujícím nabývá Kupující práva z přepravní smlouvy namísto Prodávajícího, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce.
 4. Jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, Kupující je může uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí.
 5. Kupující sdělí při uplatnění práva z vady Prodávajícímu, jak se vada projevuje a jaké právo dle čl. V.3. si zvolil. Zboží zašle či jinak doručí Prodávajícímu do místa podnikání. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 6. Prodávající bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodne o přijetí/zamítnutí reklamace a toto rozhodnutí sdělí Kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodní a trvá-li Kupující přesto na svém stanovisku, je na jeho straně přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou Prodávající odpovídá.
 7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu a která činí 30 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky. Je-li lhůta překročena, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.

V.5. Práva a povinnosti související s reklamací

 1. V případě oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

VI.1. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

VI.2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, vyjma případu, kdy zboží použil ještě před objevením vady, či nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, prodal-li kupující věc ještě pře objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil při obvyklém použití a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

VI.3. Právo na odstoupení Kupujícímu zaniká, neoznámí-li vadu zboží (čl. V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

VI.4. Vadu lze oznámit Prodávajícímu písemně na adresu místa podnikání Prodávajícího či elektronicky na e-mailovou adresu info@poshme.cz.

VI.5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Na Kupujícího, který je spotřebitelem se nad rámec čl. VI.1. a násl. vztahují i níže uvedené povinnosti.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu, ve lhůtě 30 dnů; tato lhůta běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující, který je spotřebitelem, náklady spojené s navrácením zbo­ží.
 4. Kupující, který je spotřebitelem, zašle Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, na adresu místa podnikání Prodávajícího; zboží musí být opatřeno visačkou, doprovázeno fakturou či jinou výzvou podobné povahy.
 5. Prodávající vrátí Kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny peněžní prostředky vč. nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží, a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy.
 6. Kupující, který je spotřebitelem, se může s Prodávajícím dohodnout na jiném způsobu zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků.
 7. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.2. Osobními údaji se pro potřeby uzavření Kupní smlouvy rozumí:

 1. jméno a příjmení Kupujícího,
 2. adresa bydliště Kupujícího,
 3. identifikační číslo,
 4. daňové identifikační číslo,
 5. adresa elektronické pošty,
 6. telefonní číslo a
 7. IP adresa.

VII.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely vedení uživatelského účtu.

VII.4. Kupující primárně souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Tento souhlas může Kupující odmítnout. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ujednání není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

VII.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, pravdivě a kompletně, jakož i fakt, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.

VII.6. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravců či osob provozujících platební systémy nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předány dalším třetím osobám, ať už ke komerčním, či nekomerčním účelům.

VII.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, kompletní a poskytnuté dobrovolně.

VII.9. Domnívá-li se Kupující, že Prodávající nebo zpracovatel dle čl. VII.6. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje vedeny nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VII.10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu ve výši nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

VII.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat a o tomto informovat Prodávajícího, není-li ukládání tzv. cookies podmínkou nákupu na webové stránce a plnění závazků z kupní smlouvy.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy a v její souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

IX.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu uzavírané Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto Všeobecné obchodní podmínky.

IX.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Užívání těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího souhlasu autora bude stíháno podle příslušných právních předpisů.

IX.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všeobecné obchodní podmínky účinné a používané přede dnem 1. 4. 2017. Kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek a závazky na jejich základě vzniklé se řídí dosavadními všeobecnými obchodními podmínkami.